Hållbarhet

Valsad zink är ett hållbart material.

Valsade zinkprodukter för byggnadsändamål har mycket lång livslängd tack vare zinkens egna skyddsegenskaper. I Europa finns många exempel på zinktak som byts först efter ca. 100 års oavbruten användning.

Orsakerna till att zink har så lång livslängd vet man idag mycket om:

Steg 1 Steg 2

Zinkens metallyta reagerar med syre (O2) i luften vid förekomst av vatten (H2O) genom att bilda zinkhydroxid (Zn(OH)2).

Zinkhydroxid reagerar med koldioxid (CO2) i luften genom att bilda zinkhydroxid (2ZnCO3.3Zn(OH)2), som är den huvudsakliga beståndsdelen i patina.

 

Patinan bildar ett kompakt, häftande ytskikt som inte löser upp sig vid kontakt med regnvatten. Dessutom hämmas vandringen mellan syre och zink vilket ger valsad zink låg korrosionshastighet.

 

Zinkens hållbarhet kan emellertid påverkas av vissa syrahaltiga förorenande ämnen som ökar korrosionshastigheten. Det främsta förorenande ämnet är svaveldioxid (SO2). Svaveldioxid reagerar med patinan genom att bilda zinksulfat (ZnSO3 + ZnSO4) som är vattenlösligt och kan sköljas bort av regn.

Svaveldioxid släpps ut från vissa fabriker, oljeeldade centralvärmeanläggningar och biltrafik. Därför är korrosionshastigheten högre i stads- och industriområden än i landsbygdsmiljö. Som tur är betraktas svaveldioxidens luftförorenande egenskaper sedan 1970-talet som ett stort miljöproblem Därför har lagstiftarna både i Europa och på andra håll tagit fram striktare lagar för denna form av föroreningar. Detta har medfört en allmän sänkning av svaveldioxidhalten i luften och en ännu större minskning på särskilt förorenade ställen som t.ex. i städer eller industriområden.

Av denna anledning har korrosionshastigheten för valsad zink sjunkit avsevärt under senare hälften av 1900-talet.

Idag är korrosionshastigheten för valsad zink som regel 1(1) µm/år. Med en ursprungstjocklek på 0,7 mm och en korrosionshastighet på 1(1) µm/år kan den förväntade livslängden för valsad zink beräknas till över 100 år. Den förväntade livslängden för valsad zink har ökat under de senaste decennierna och kommer att fortsätta öka under kommande år.

(¹)"Environmental effects of zinc run-off from roofing materials of different ages as a result of atmospheric corrosion" - I.Odnevall Wallinder, P.Verbiest, C.R.Janssen and C.Leygraf - 14th International Corrosion Congress, 16 sept - 1 Oct 1999, Cape town, South Africa.