Lagring och transport

Det är viktigt att VMZINC lagras och transporteras på korrekt sätt.

Iakttag följande regler vid transport och lagring :

  • VMZINC ska alltid lagras och transporteras under torra och ventilerade förhållanden. Detta gäller även på byggarbetsplatser.
  • VMZINC ska alltid lagras och transporteras på pallar.
  • ransport ska ske i stängt utrymme.